کداک در پی فروش بخش فلکسو خود می باشد.

شرکت کداک مراحل فروش بخش بسته بندی فلکسو خود به قیمت حدود 400 میلیون دلار را طی میکند. در این بخش تجهیزات بسته بندی، لیبل، کلیشه و مواد مصرفی مرتبط تولید می کند.

کداک در پی فروش بخش فلکسو خود می باشد.

شرکت کداک مراحل فروش بخش بسته بندی فلکسو خود به قیمت حدود 400 میلیون دلار را طی میکند. در این بخش تجهیزات بسته بندی، لیبل، کلیشه و مواد مصرفی مرتبط تولید می کند.

این شرکت تمرکز خود را بر توسعه زینکهای افست با نام تجاری Sonora خواهد گذاشت. علاوه بر آن، توسعه بخش جوهرافشان صنعتی، نرم افزارهای گردش کار در صدر اولویت خواهند بود، چرا که رشد، منفعت و سود بسیار زیادی از خود نشان داده است.

در تمام دوران قبل از فروش بخش فلکسو، سرمایه گذاری در توسعه و ظرفیت این بخش ادامه خواهد داشت تا نیازهای مشتریان خود را تامین کند.

بخش فلکسو کداک، تجهیزات تصویرنگاری Flexcel NX، کلیشه و مواد مصرفی و خدمات مرتبط را تولید و عرضه می کند و در 12 ماه گذشته، 150میلیون درآمد داشته است.

منبع: Sebastian Reisig 15 August 2018