آینده چاپ لیبل تا سال 2022

آینده چاپ لیبل تا سال 2022 بر اساس گزارش جدید اسمیترز پیرا با عنوان "آیندۀ چاپ لیبل در سال 2022"، شش جنبۀ اصلی از بازار چاپ لیبل در حالت تجربه پیشرفت های فنی بوده و قابلیت این را دارند که این بازار را با تغییرات عمده مواجه سازند.

 آینده چاپ لیبل تا سال 2022